HR  /  EN
povratak

Zemljišne knjige i pravo vlasništva

Što su to zemljišne knjige? Zemljišne knjige su javne knjige o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet. Bilo koja osoba ima pravo uvida u zemljišne knjige te ima pravo zatražiti zemljišno knjižni izvadak za bilo koju nekretninu. Zemljišne knjige imaju dokaznu snagu javnih isprava.

Što su to zemljišne knjige?

 
Zemljišne knjige su javne knjige o pravnom stanju nekretnina mjerodavnom za pravni promet. Bilo koja osoba ima pravo uvida u zemljišne knjige te ima pravo zatražiti zemljišno knjižni izvadak za bilo koju nekretninu. Zemljišne knjige imaju dokaznu snagu javnih isprava.
 

Sastav zemljišnoknjižnog uloška

 
Posjedovnica (A list)– sadrži podatke o svim katastarskim česticama koje čine jedno zemljišnoknjižno tijelo te sve katastarske promjene koje se odnose na njih.
Vlastovnica (B list)– sadrži podatke o vlasniku nekretnine, promjene glede vlasništva i osobna ograničenja kojima je vlasnik podvrgnut glede raspolaganja nekretninom.
Teretovnica (C list)– sadrži podatke o stvarnim i drugim pravima kojima je nekretnina opterećena (hipoteka, osobne i stvarne služnosti, pravo građenja, obvezna prava).
 

Pravo vlasništva

 
Pravo vlasništva stvarno je pravo na određenoj stvari koje ovlašćuje svoga nositelja da s tom stvari i koristima od nje čini što ga je volja, te da svakog drugog od toga isključi, ako to nije protivno tuđim pravima i zakonskim ograničenjima. Oblici prava vlasništva su sljedeći:
 

Etažno vlasništvo

 
Etažno vlasništvo je vlasništvo posebnog dijela nekretnine (stana, garaže i sl.) koja se sastoji od zemljišta sa zgradom ili od prava građenja sa zgradom pri čemu je suvlasnički dio nekretnine neodvojivo povezan s posebnim dijelom nekretnine (npr. 45/356 dijela nekretnine neodvojivo povezano sa stanom oznake S5.)
 

Knjižni upisi

 
Knjižni su upisi uknjižba, predbilježba i zabilježba.
 
Uknjižba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju bez posebnog naknadnog opravdanja.
Predbilježba je upis kojim se knjižna prava stječu, prenose, ograničuju ili prestaju samo pod uvjetom naknadnoga opravdanja i u opsegu u kojemu naknadno budu opravdana.
Zabilježba je upis kojim se čine vidljivim mjerodavne okolnosti za koje je zakonom određeno da ih se može zabilježiti u zemljišnim knjigama. Zabilježbom se mogu osnivati određeni pravni učinci kad je to predviđeno zakonom.
 

Kada kupac nekretnine postaje vlasnikom nekretnine?

 
Kupac nekretnine postaje zemljišno-knjižni vlasnik danom upisa u zemljišnu knjigu. Ukoliko osoba stekne nekretninu (kupnjom, darovanjem, itd.) ali ne uknjiži svoje vlasništvo u zemljišnim knjigama smatra se izvanknjižnim vlasnikom.
 

Pregled zemljišnih knjiga

 
Zemljišne knjige možete pregledati na sljedećem linku E - izvadak, zemljišne knjige