HR  /  EN

O nama

Adrion nekretnine (AB ADRION d.o.o.) je agencija za nekretnine sa sjedištem u Makarskoj. Agencija je počela djelovati početkom veljače 2004. godine. Specijalizirani smo za nekretnine na području Makarske rivijere. Ukoliko ste u potrazi za stanom ili kućom ili zemljištem ne propustite pogledati našu ponudu nekretnina. Nudimo veliki broj stanova, obiteljskih kuća, apartmanskih kuća, vila s bazenom, građevinskih zemljišta, poljoprivrednih zemljišta i hotela. Svojim klijentima nudimo potpunu uslugu, pronalaženje nekretnina, pravne provjere dokumentacije, uknjižba prava vlasništva, savjetodavne usluge.


DIJANA JELIĆ ŠKORLIĆ


Licencirani agent za poslovanje nekretninama /certified real estate agent
Zaposlena od: 2004 . godine.

NAŠ TIM

Direktor: Antonio Begović
Licencirani Agent : Dijana Jelić Škorlić 
Mag.nov,administratir weba : Dijana Alač 
Mag.oec.: Ena Begović 
 
 
OPĆI UVJETI POSLOVANJA

Općim uvjetima poslovanja uređuje se poslovni odnos između Agencija za poslovanje nekretninama AB ADRION d.o.o. vlasnik: Antonio Begović, Makarska, Kralja Zvonimira 3a,  OIB: 34755809098 (u daljem tekstu AB ADRION d.o.o.) kao Posrednika i Nalogodavca (fizičke ili pravne osobe). Sklapanjem Ugovora o posredovanju Nalogodavac potvrđuje da je upoznat i suglasan s općim uvjetima poslovanja AB ADRION d.o.o., agencija za poslovanje nekretninama. Nalogodavac je prema ovim uvjetima pravna ili fizička osoba koja je potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga. Nalogodavac, prema ovim uvjetima, je i pravna osoba u kojoj fizička osoba koja kao potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga, ima udio u vlasništvu ili ima ovlaštenje za zastupanje pravne osobe čak i ako je fizička osoba Ugovor o posredovanju ili Posrednički nalog potpisala u svoje ime i za svoj račun. Fizička osoba kao potpisnik Ugovora o posredovanju ili Posredničkog naloga za nastale obveze odgovara solidarno sa pravnom osobom u ime koje je potpisao Ugovor o posredovanju ili Posrednički nalog.

PONUDA
Ponuda sadrži podatke koji su zaprimljeni pismenim ili usmenim putem, te je uvjetovana potvrdom. AB ADRION d.o.o. agencija za poslovanje nekretninama zadržava mogućnost greške/zabune u opisu i cijeni nekretnine koje mogu nastati zbog pogrešno danih podataka ili promjene uvjeta prodaje koji nisu predani pismenim putem te mogućnost da je oglašena nekretnina već prodana (ili iznajmljena) ili je vlasnik odustao od prodaje (ili najma/zakupa).
Ponude i obavijesti AB ADRION d.o.o. agencija za poslojavanje nekretninama primatelj (Nalogodavac) mora čuvati kao poslovnu tajnu i samo ih uz pismeno odobrenje AB ADRION d.o.o. agencija za poslojavanje nekretninama, prenijeti trećim osobama.
Ukoliko je primatelj ponude već upoznat s nekretninama koje mu je AB ADRION d.o.o. agencija za posredovanje nekretninama  ponudila, obvezan je o tome bez odgode obavijestiti agenciju za posredovanje nekretninama Adrion nekretnine (AB ADRION d.o.o.).

Obveze AB ADRION d.o.o. agencije za poslojavanje nekretninama
1.    sklopiti Ugovor o posredovanju s Nalogodavcem u pisanom obliku (standardni ili isključivi, tzv. Ekskluzivni);
2.    nastojati naći i dovesti u vezu s Nalogodavcem treću osobu koja bi s njim pregovarala o sklapanju kupoprodajnog ugovora (ugovora o zamjeni ili sl.), najmu ili zakupu nekretnine. Treća osoba prema ovim uvjetima je vlasnik nekretnine, punomoćnik vlasnika, odnosno članovi obitelji vlasnika nekretnine, kupac, najmoprimac ili zakupnik, punomoćnik ili član obitelji kupca, najmoprimca ili zakupnika.
3.    posrednik je dužan tražiti priliku za sklapanje ugovora pažnjom dobrog gospodarstvenika i povezati Nalogodavca s trećom osobom zainteresiranom za sklapanje ugovora. Posrednik se obvezuje posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja ugovora.
4.    upoznati Nalogodavca s prosječnom tržišnom cijenom slične nekretnine;
5.    upozoriti Nalogodavca sa pravnim i fizičkim nedostacima nekretnine;
6.    izvršiti uvid u isprave kojima se dokazuje vlasništvo ili drugo stvarno pravo na predmetnoj nekretnini i upozoriti Nalogodavca na očite nedostatke i moguće rizike zbog neuređenog zemljišnoknjižnog stanja nekretnine;
7.    obaviti potrebne radnje radi predstavljanja (prezentacije) nekretnine na tržištu i oglasiti nekretninu na način koji odredi AB ADRION d.o.o. agencija za posloavanje nekretninama
8.    organizirati osobnu prezentaciju nekretnine;
9.    čuvati osobne podatke Nalogodavca te po pisanom nalogu Nalogodavca čuvati kao poslovnu tajnu podatke o nekretnini za koju posreduje ili u vezi s tom nekretninom ili s poslom za koji posreduje;
10.    uz suradnju i obavijest Nalogodavca: posredovati u pregovorima i nastojati da dođe do sklapanja pravnog posla, prisustvovati sklapanju pravnog posla (Predugovora i Ugovora), prisustvovati primopredaji nekretnine koja je predmet pravnog posla uz sastavljanje primopredajnog zapisnika.
11.    ako je predmet sklapanja ugovora zemljište, provjeriti namjenu predmetnog zemljišta u skladu s propisima o prostornome uređenju koji se odnose na to zemljište i o tome obavijestiti zainteresirane strane.
12.    organizirati ovjeru potpisa ugovornih strana kod Javnog bilježnika.
13.    sukladno dogovoru s Nalogodavcem AB ADRION d.o.o., agencija za posredovanje nekretninama će za Nalogodavca ishdovati projektnu dokumentaciju za dobivanje lokacijske i građevinske dozvole, odnosno izrada iste u suradnji s provjerenim projektantima, ako je tako izričito ugovoreno, ali troškovi izrade iste ne ulaze u iznos posredničke naknade.
14.   Prema ovim uvjetima AB ADRION d.o.o. agencija za possredovanjee nekretninama je dovela Nalogodavca u vezu s trećom osobom (fizičkom ili pravnom) ako je Nalogodavcu omogućeno stupanje u vezu sa trećom osobom s kojom je pregovarao za sklapanje pravnog posla, a naročito ako je:
– neposredno odveo ili uputio Nalogodavca ili treću osobu u razgledavanje predmetne nekretnine,
– organizirao susret između Nalogodavca i druge ugovorne osobe radi pregovaranja za sklapanje pravnog posla,
– Nalogodavcu priopćio ime, broj telefona, telefaksa, e-maila druge osobe ovlaštene za sklapanje pravnog posla ili mu je priopćio točnu lokaciju tražene nekretnine.

Obveze Nalogodavca:
1.    Sklopiti Ugovor o posredovanju s AB ADRION d.o.o. agencijom za posredovanje nekretninama, u pisanom obliku, klasični ili isključivi ugovor (tzv. Ekskluzivni)
2.    Obavijestiti AB ADRION d.o.o., agenciju za posredovanje nekretninama, o svim okolnostima koje su važne za obavljanje posredovanja i predočiti točne podatke o nekretnini te ako posjeduje dati posredniku na uvid lokacijsku, građevinsku, odnosno uporabnu dozvolu za nekretninu koja je predmet ugovora te dati na uvid posredniku dokaze o ispunjavanju obveza prema trećoj strani.
3.    Dati posredniku na uvid isprave koje dokazuju njegovo vlasništvo na nekretnini, odnosno drugo stvarno pravo na nekretnini koja je predmet ugovora te upozoriti posrednika na sve uknjižene i neuknjižene terete koji postoje na nekretnini. Ukoliko je Nalogodavac pravna osoba, predočiti Posredniku dokaz da je fizička osoba koja je potpisnik naloga ovlaštena za zastupanje pravne osobe.
4.    Osigurati društvu AB ADRION d.o.o., agenciji za posredovanje nekretninama Adrion nekretnine i trećoj osobi zainteresiranoj za sklapanje posredovanoga posla razgledanje nekretnine uz prisutnost/pratnju djelatnika društva AB ADRION d.o.o., agencija za posredovanje nekretninama Adrion nekretnine.
5.    Pismenim putem obavijestiti AB ADRION d.o.o., agencija za posredovanje nekretninama Adrion nekretnine o svim novim bitnim podacima o traženoj nekretnini što posebno uključuje opis, vlasnički status i cijenu nekretnine.
6.    Odmah nakon sklapanja pravnog posla za koji se posreduje, odnosno Predugovora kojim se obvezao sklopiti posredovani pravni posao, ako su AB ADRION d.o.o. agencija za posredovanje nekretninama i Nalogodavac ugovorili da se pravo na plaćanje posredničke naknade stječe već pri sklapanju Predugovora, isplatiti AB ADRION d.o.o. agenciji za posredovanje nekretninama, posredničku naknadu (proviziju), osim ako nije drukčije ugovoreno.
7.    Ako je to izričito ugovoreno naknaditi AB ADRION d.o.o., agenciji za poslovanje nekretninama, troškove učinjene tijekom posredovanja koji prelaze uobičajene troškove posredovanja.
8.    Nalogodavac će odgovarati za štetu, ako pri tom nije postupio u dobroj vjeri, ako je postupio prijevarno, ako je zatajio ili dao netočne podatke bitne za posao posredovanja u cilju okončanja pravnog posla, te je dužan naknaditi AB ADRION d.o.o., agenciji za poslovanje nekretninama, sve troškove učinjene tijekom posredovanja, koji troškovi ne mogu biti veći od posredničke naknade za posredovani posao. Ostvarivanje prava na naknadu ukoliko dođe do zaključenja pravnog posla za koji je Posrednik posredovao između Nalogodavca i treće osobe Nalogodavac je dužan Posredniku isplatiti ugovorenu posredničku naknadu.
9.     Ukoliko Nalogodavac sam nađe kupca i sklopi kupoprodajni ugovor, dužan je u roku od 7 (sedam) dana pismenim ili usmenim putem obavijestiti Posrednika o prodaji posredovane nekretnine.
Posrednik stječe pravo na naplatu posredničke naknade u trenutku zaključenja pravnog posla za koji je posredovao između Nalogodavca i treće osobe
Pravni posao se smatra zaključenim kada su se Nalogodavac i treća osoba sporazumjeli u pogledu predmeta ugovora i cijene, odnosno u trenutku sklapanja ugovora, predugovora i/ili polaganja kapare za posredovani pravni posao. Prema ovim uvjetima posredovani pravni posao je i onaj kada Nalogodavac zaključi ugovor, predugovor i/ili položi kaparu sa trećom osobom, a sa kojom ju je Posrednik doveo u vezu, za nekretnine koje su vlasništvo treće osobe ili članova njegove obitelji iako nisu izričito navedene na Ugovoru o posredovanju ili Posredničkom listu. U posredničku naknadu su kumulativno uključeni i svi troškovi koje je Posrednik imao prilikom posredovanja te Posrednik naplatom posredničke naknade gubi pravo na naknadu istih troškova
To se ne odnosi na troškove za poslove nastale kad posrednik u dogovoru s Nalogodavcem obavlja za njega i druge usluge u vezi s poslom koji je predmet posredovanja, a koji ne ulaze u uobičajene aktivnosti posredovanja.
Ugovorena posrednička naknada ne uključuje troškove podmirenja sudskih pristojbi za uknjižbu, predbilježbu i zabilježbu, javnobilježničke nagrade pri ovjeri potpisa na ispravama, podmirenje pristojbi za ishodovanje vlasničkog lista, kopije katastarskog plana, identifikacije, prijenos hipoteke, pristojbe za skidanje hipoteke, potvrde i druge isprave u svezi zaključenog pravnog posla.
Posrednik će snositi i troškove uobičajene odvjetničke usluge za izradu Ugovora o pravnom poslu za koji je posredovao, ali isključivo ako su te usluge obavljene od strane odvjetnika s kojim Posrednik ima ugovor o suradnji.
Visina posredničkih provizija za obavljeno posredovanje prilikom kupoprodaje, zamjene, zakupa i iznajmljivanja nekretnina naplaćuje se u skladu s Ugovorom o posredovanju.
AB ADRION d.o.o., agencija za poslovanje  nekretninama, može ugovoriti pravo na naknadu troškova nužnih za izvršenje naloga i zatražiti da joj se unaprijed akontiraju sredstva za određene izdatke za troškove.
Nalogodavac je dužan platiti naknadu AB ADRION d.o.o., agencija za poslovanje  nekretninama kad je s osobom s kojom ju je u vezu dovela agencija zaključio pravni posao različit od onoga za koji se posredovalo, koji je iste vrijednosti kao i pravni posao odnosno kojim se postiže ista svrha kao i posredovanim pravnim poslom.
AB ADRION d.o.o., agencija za poslovanje nekretninama Asrion nekretnine ima pravo na naknadu ako bračni, odnosno izvanbračni drug, potomak ili roditelj nalogodavca zaključi posredovani pravni posao s osobom s kojom je agencija Nalogodavca dovela u vezu.
Posrednik nema pravo na naknadu za posredovanje ako s Nalogodavcem sam kao stranka sklapa ugovor koji je bio predmet posredovanja, odnosno ako takav ugovor s Nalogodavcem sklopi agent koji za Posrednika obavlja poslove posredovanja.

IZNOS NAKNADE
Službeni cjenik posrednika usklađen je sa Zakonom o posredovanju u prometu nekretnina kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 03. listopada 2007.godine.

KUPNJA
Provizija agencije za posredovanje nekretninama AB ADRION d.o.o. iznosi 2,5% od iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. Provizija se naplaćuje od Kupca ukoliko je ugovorena ili ukoliko je AB ADRION d.o.o. agencija za posredovanje  nekretninama  od strane Kupca dobio pismeni ili usmeni nalog za potražnjom nekretnine. AB ADRION d.o.o., agencija za poslovanje nekretninama Adrion nekretnine zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade što se točno određuje Ugovorom o posredovanju. AB ADRION d.o.o., agencija za posredovanje nekretninama Adrion nekretnine je sustavu PDV-a.

U slučaju u kojem društvo AB ADRION d.o.o., agencija za posredovanje  nekretninama Adrion nekretnine ima isključivi posrednički Ugovor naplaćuje se provizija prema iznosu ugovorenom i navedenom u Ugovoru.

PRODAJA
Provizija agencije za posredovanje  nekretninama Adrion nekretnine iznosi 2,5 % od postignutog iznosa kupoprodajne cijene nekretnine. AB ADRION d.o.o., agencija za posredovanje  nekretninama Adrion nekretnine, zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade što se točno određuje Ugovorom o posredovanju. 
Kod Nalogodavaca s kojim AB ADRION d.o.o., agencija za posredovnje Adrion nekretnine ima isključivi posrednički Ugovor provizija se naplaćuje prema iznosu ugovorenom i navedenom u Ugovoru.

ZAMJENA
Provizija agencije za posredovanje  nekretninama AB ADRION d.o.o. iznosi 2,5% naplaćuje se od svake strane u zamjeni, a postotak se računa od vrijednosti nekretnine koju je strana stekla zamjenom. Zadržava se pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje Ugovorom o posredovanju.

NAJAM/ZAKUP
Kod posredovanja pri sklapanju Ugovora o najmu/zakupu naplaćuje se iznos jedne mjesečne najamnine i to od Najmodavca i Zakupodavca za najam ili zakup trajanja od 12 do 59 mjeseci, a iznos od 1,5 najamnine za najam ili zakup trajanja od 60 mjeseci i više.
Ukoliko Najmoprimac ili Zakupoprimac raskine Ugovor o najmu/zakupu prije isteka ugovorenog roka kod prvog sljedećeg posredovanja naplaćuje se posrednička provizija u iznosu od 50% prvobitne provizije, a kod sljedećeg posredovanja ponovo 100% (ili 150%) kao na početku.
AB ADRION d.o.o. agencija za poslovanje nekretninama, zadržava pravo da promijeni visinu posredničke naknade, što se točno određuje ugovorom o posredovanju.

PRESTANAK UGOVORA
Ako ugovorne strane ne dogovore rok na koji sklapaju Ugovor o posredovanju, smatra se da je Ugovor o posredovanju u prometu nekretnina sklopljen na određeno razdoblje od 12 mjeseci i može se sporazumom stranaka više puta produžiti.
Ugovor o posredovanju sklopljen na određeno vrijeme prestaje istekom roka na koji je sklopljen ako u tome roku nije sklopljen ugovor za koji je posredovano ili otkazom bilo koje od ugovornih strana. Nalogodavac može otkazati nalog za posredovanje pod uvjetom da opoziv nije protivan načelu savjesnosti. Postupak otkaza naloga s tim u svezi ne može pasti u nevrijeme s namjerom da se Posrednika liši ili svjesno ošteti prava na naknadu.
Ukoliko Nalogodavac tijekom trajanja naloga za posredovanje, ili nakon njegovog opoziva, ne dužem od dvije godine, mimo Posrednika zaključi pravni posao s osobom s kojom ga je Posrednik doveo u vezu, ili ga zaključi putem drugog Posrednika, a koji ga je u vezu s trećom osobom doveo nakon Posrednika, smatrati će se da je postupio protivno savjesnosti (u smislu čl. 12. Zakona o obveznim odnosima), te je dužan Posredniku u cijelosti namiriti posredničku proviziju. Nalogodavac je dužan naknaditi Posredniku učinjene troškove za koje je inače bilo izričito ugovoreno da ih Nalogodavac posebno plaća.
Ako u roku ne dužem od vremena trajanja sklopljenog Ugovora o posredovanju nakon prestanka tog ugovora Nalogodavac sklopi pravni posao koji je pretežito posljedica Posrednikova djelovanja prije prestanka Ugovora o posredovanju, dužan je Posredniku platiti posredničku naknadu u cijelosti.
 
Dostupnost općih uvjeta poslovanja društva AB ADRION d.o.o., agencije za posredovanje nekretninama Adrion nekretnine, dostupni su u službenim prostorijama i na našim Web stranicama te će se u skraćenoj formi nalaziti na tipskim Ugovorima o posredovanju (nalozima) AB ADRION d.o.o. agencije za poslovanje  nekretninama.

Sjedište društva AB ADRION d.o.o. kao i ured agencije za posredovanje nekretninama Adrion nekretnine je u Makarskoj, Kralja Zvonimira 3a.

 
Opće odredbe i rješavanje sporova
Na odnose između Nalogodavca i  AB ADRION d.o.o., agencije za posredovanje  nekretninama Adrion nekretnine, proizašle iz Ugovora o posredovanju koji nisu uređeni ovim Općim uvjetima poslovanja niti Ugovorom o posredovanju, primjenjuju se odredbe Zakona o posredovanju u prometu nekretnina i Zakona o obveznim odnosima.
Za moguće sporove nadležan je stvarno nadležan sud u Makarskoj.
 

AB ADRION d.o.o. vlasnik: Antonio Begović, Makarska, Kralja Zvonimira 3a,  OIB: 34755809098
Agencija za promet nekretninama:  ADRION NEKRETNINE

Trgovačko društvo:  AB ADRION d.o.o.
Sjedište tvrtke:  Makarska, Kralja Zvonimira 3a
MB:  1800370
OIB:  34755809098

Agencija upisana u registar posrednika:  05.06.2009.
Registarski broj upisa:  503/2009

Broj rješenja o ispunjavanju uvjeta:  Klasa: UP/I-330-01/09-01/1295, Ur.br: 526-05-01-01/2-09-2.


Datum rješenja o ispunjavanju uvjeta:   29.05.2009.
Osiguravateljsko društvo:  Generali osiguranje d.d.

Agent posrednika:   Dijana Jelić Škorlić
Upisana u imenik agenata posredovanja:  Klasa:UP/I-330-01/09-01/1278, Ur.br:526-05-01-01/2-09-2.