HR  /  EN
povratak

Katastar - temelj evidencije zemljišta i nekretnina

Katastar je upisnik zemljišta i nekretnina neke države

Katastar je upisnik zemljišta i nekretnina neke države. On sadrži podatke o položaju, obliku i površini katastarskih čestica, te zgrada, odnosno drugih građevina, koje su predmet evidentiranja sukladno posebnim propisima. Osim položaja, oblika i površine, katastarska evidencija najčešće sadrži i podatke o:
adresi katastarske čestice,
načinu uporabe i površini načina uporabe zemljišta na katastarskoj čestici i njezinim dijelovima i
podatke o posebnim pravnim režimima koji su na katastarskoj čestici uspostavljeni.[1]
Katastar je temelj upisa prava vlasništva i drugih stvarnih prava u zemljišne knjige.
Katastarska čestica je dio zemljišta u katastru jednoznačno identificiran brojem.